top of page

Fremtidens vinnere innen renhold? (del 3)


fremtidens vinnere innen renhold?

Dette er siste innlegg i en serie på tre innlegg om viktige suksessfaktorer for å lykkes med renholdsvirksomhet.

Mangfold

Inkluderende bedrifter ser verdien av mangfold på arbeidsplassen, og ønsker å bruke mangfoldet til å skape en bedre og mer produktiv arbeidsplass. Enten det handler om kjønnsblandede miljøer, aldersmangfold, etnisk mangfold eller andre typer mangfold, handler det om samme tilnærmingen. Mangfold kan være en mulighet og verdi for arbeidsplasser som forvalter mangfoldet godt. Sentralt for å kunne lykkes blir da kunnskap, positive holdninger og god ledelse. Kunnskap er nødvendig for å fjerne fordommer og eventuelle negative myter om arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn. Positive holdninger til hvorfor og hvordan mangfold er en ressurs og verdi for bedriften, er viktig for å utvikle bedre praksis som forvalter mangfold på en bedre måte.

Lavest pris vinner alltid?

Utarbeidelse av gode tilbud er ikke enkelt. En tilbyder dras mellom krav om lønnsomhet for bedriften, nødvendige rammetider for renholdere, ønske om vekst gjennom inngåelse av nye avtaler, oppdragsgiveres fokus på lave priser osv. Vi tenker at oppdragsgivere bør be tilbyderne oppgi sine planlagte renholdsytelser, og i dette da planlagt tid for utførelse av renholdet. Renholdsytelsene gir en god indikasjon på hvilken leverandør som bør foretrekkes, dersom man har forståelse for at det er grenser for hvor raskt en renholder kan og bør arbeide. Leverandørene bør på sin side kvalitetssikre sine kalkulasjoner, og aktivt innhente all nødvendig informasjon som kan påvirke beregningene av renholdstider. Og, ikke minst må bedriften i sine strategiske veivalg grundig vurdere fordeler og ulemper ved å konkurrere om kontrakter som dessverre ofte gir minimale dekningsbidrag. Vi har uansett tro på at det er en fordel for leverandøren å spille med åpne kort overfor kunden, og på den måten også få kunden til å forstå at de faktisk kan forvente en sammenheng mellom pris og kvalitet på tjenestene de ønsker å kjøpe.

Bedriftens USP - Unique Selling Point

En kunde stiller seg naturligvis spørsmålet om hvorfor han skal kjøpe renhold hos akkurat deg, og ikke en annen leverandør. Hvorfor skal han kanskje være villig til å betale mer for dine tjenester enn fra din konkurrent. Alle bedrifter bør derfor tenke nøye gjennom hva som er unikt ved deres virksomhet. Dette er bedriftens USP, det som skiller deg fra alle andre. Du kan basere din USP på hva du ønsker, bare du lever opp til dine lovnader og leverer det du kommuniserer. Viktige punkter når du skal lage en god USP er først og fremst at du tilbyr dine kunder en fordel, videre at denne fordelen skal være unik for dine tjenester, samt at fordelen skal være sterk nok til å tiltrekke nye kunder. Har du tenkt gjennom hva som er bedriftens USP, og er den kjent for de ansatte?

Vi har den siste uken sett på en del viktige suksessfaktorer for virksomheter som vil lykkes innen renhold. Oversikten er kortfattet og ikke uttømmende, og vi kunne trekke inn enda flere momenter. Likevel, vårt beskjedne ønske er å hjelpe dere med å starte en prosess. Renholdsbransjen er tradisjonelt meget driftsstyrt, hvor situasjoner og problemer må løses fra dag til dag, og det blir lite rom for refleksjoner over utvikling og egen suksess. Likevel, skal man gå må man starte med et første steg, og husk at dere heller ikke trenger å være best i alt. Da risikerer dere å ikke være god i noe.

Ønsker dere å lære mer og være en innovativ renholdsleverandør? Meld dere på vår konferanse og messe som skal holdes i september. Les mer her.

Anbefalte poster
bottom of page